Kensington Mondays | Results and Scorers

Week 1 - 13th May

West London Lions   5 - 9   AC Milatimer   Bunch of Grads   9 - 5   Murder on Zidanes Floor
                             
Charlie Lions   2   2   Olly AC   Josh Grads   1   2   Joel Murder
Livby Lions   2   3   Ali AC   Chris Grads   1   1   Zam Murder
Dan Mack   1   2   Marcos Sanz   Matt Grads   7   1   Fred Murder
        2   Chris Smith           1   Josh Murdr
                             
Man of the Match           Charlie Lions   Man of the Match           Matt Grads

 

 

 

 

 

Week 2 - 20th May

Murder on Zidanes Floor   5 - 7   West London Lions   Bunch of Grads   5 - 5   AC Milatimer
                             
Ted Murder   1   1   Livby Lions   Josh Grads   1   1   Ali AC
Fred Murder   2   2   Jack Lions   Joe Grads   1   2   Rob AC
Archie Murder   1   1   Charlie Lions   Chris Grads   3   2   Olly AC
Josh Murdr   1   2   Dan Mack                
        1   Jay Lions                
                             
Man of the Match           Jack Lions   Man of the Match           Chris Grads

 

 

 

 

 

Week 3 - 3rd June

Murder on Zidanes Floor   4 - 9   AC Milatimer   Bunch of Grads   14 - 8   West London Lions
                             
Fred Murder   2   1   John AC   Chris Grads   7   2   Livby Lions
Tim Murder   2   2   Francis AC   Josh Grads   4   2   Jay Lions
        2   Seb AC   Rob Grads   2   2   Jack Lions
                Amin Grads   1   2   Charlie Lions
                             
Man of the Match           Seb AC   Man of the Match           Chris Grads

 

 

 

 

 

Week 4 - 10th June

AC Milatimer   12 - 4   West London Lions   Murder on Zidanes Floor   1 - 5   Bunch of Grads
                    0        
John AC   2   1   Charlie Lions   Tim Murder   1   1   Rob Grads
Marcos Sanz   1   1   Nick Lions           2   Chris Grads
Seb AC   2   2   Tyrek Lions           2   Lloyd Grads
Kelvin AC   1                        
Francis AC   5                        
                             
Man of the Match           Francis AC   Man of the Match           Chris Grads

 

 

 

 

 

Week 5 - 17th June

Bunch of Grads   4 - 7   AC Milatimer   West London Lions   5 - 4   Murder on Zidanes Floor
                             
Matt Grads   2   1   John AC   Nick Lions   2   1   Ted Murder
Josh Grads   2   1   Marcos Sanz   Dan Mack   3   2   Blake Murder
        3   Ryan AC           1   Fred Murder
        1   Seb AC                
        1   Kelvin AC                
                             
Man of the Match           Ryan AC   Man of the Match           Dan Mack

 

 

 

 

Week 6 24th June-

 

 

Bunch of Grads   12 - 4   West London Lions   Murder on Zidanes Floor   1 - 11   AC Milatimer
                             
Amin Grads   4   4   Nick Lions   Blake Murder   1   5   John AC
Chris Grads   4                   3   Marcos Sanz
Rob Grads   3                   3   Ryan AC
Josh Grads   1                        
                             
Man of the Match           Amin Grads   Man of the Match           John AC

 

 

 

 

 

Week 7 - 1st July

AC Milatimer   16 - 2   West London Lions   Bunch of Grads   2 - 2   Murder on Zidanes Floor
                             
Marcos Sanz   1   2   Charlie Lions   Rob Grads   1   1   Ted Murder
Ryan AC   4           Matt Grads   1   1   Christian Murder
John AC   8                        
Tom AC   3                        
                             
Man of the Match           John AC   Man of the Match           Matt Grads

 

 

 

 

 

Week 8 - 8th July

Murder on Zidanes Floor   12 - 3   West London Lions   Bunch of Grads   2 - 11   AC Milatimer
                             
Christian Murder   4   1   Charlie Lions   Josh Grads   1   3   John AC
own goal/temp Murder on Zidanes Floor   3   1   Dan Mack   Amin Grads   1   4   Ryan AC
Josh Murdr   3   1   Jack Lions           3   Francis AC
Fred Murder   2                   1   Kelvin AC
                             
Man of the Match           Josh Murdr   Man of the Match           Ryan AC

 

 

 

 

 

Week 9 - 15th July

Murder on Zidanes Floor   5 - 4   AC Milatimer   Bunch of Grads   7 - 4   West London Lions
                             
Josh Murdr   3   2   Francis AC   Lloyd Grads   2   2   Dan Mack
Fred Murder   2   1   Rob AC   Rob Grads   4   1   Charlie Lions
        1   John AC   Chris Grads   1   1   Nick Lions
                             
Man of the Match           Josh Murdr   Man of the Match           Rob Grads