Kensington Mondays | Results and Scorers

Week 1 21st January-

 

 

Bunch of Grads   5 - 0   The Collective   Biddulph FC   5 - 8   Murder on Zidanes Floor
                             
own goal/temp Bunch of Grads   5           Giorgi Bidd   2   2   Angus Murder
                Clement Bidd   2   1   Ted Murder
                Jarod Bidd   1   3   George B Murder
                        2   George M Murder
                             
Man of the Match               Man of the Match           George B Murder

 

 

 

Desperate Dons   0 - 24   AC Milatimer
             
        1   Chris Smith
        6   John AC
        6   Marcos Sanz
        5   Olly AC
        6   John AC
             
Man of the Match           John AC

 

 

 

 

Week 2 28th January-

 

 

Murder on Zidanes Floor   7 - 4   The Collective   Desperate Dons   0 - 12   Bunch of Grads
                             
Blake Murder   4   2   Gav Collect           4   Rob Grads
Joel Murder   1   1   Amin Collect           5   Chris Grads
Fred Murder   1   1   Sean Collect           2   Lloyd Grads
Mitch Murder   1                   1   Joe Grads
                             
Man of the Match           Blake Murder   Man of the Match           Chris Grads

 

 

 

AC Milatimer   5 - 0   Biddulph FC
             
own goal/temp AC Milatimer   5        
             
Man of the Match            

 

 

 

 

Week 3 4th February-

 

 

Desperate Dons   2 - 3   The Collective   Ocean   9 - 1   Dynamo-Kefir FC
                             
Sean Dons   1   1   Chin Collect   Hamza Ocean   1       Jake Dynamo
Sam Jones   1   2   Ash Collect   Omar Ocean   3        
                Tariq Ocean   3        
                Termz Ocean   1        
                Tash Ocean   1        
                             
Man of the Match           Ash Collect   Man of the Match           Omar Ocean

 

 

 

AC Milatimer   5 - 4   Bunch of Grads
             
John AC   1   1   Rob Grads
Gurch AC   1   3   Chris Grads
Ash AC   2        
Seb AC   1        
             
Man of the Match           Ash AC

 

 

 

 

Week 4 11th February-

 

 

Murder on Zidanes Floor   14 - 3   Dynamo-Kefir FC   The Collective   3 - 14   Ocean
                             
Blake Murder   7   3   Jake Dynamo   Ben Collect   1   4   Hamza Ocean
Nemo Murder   3           Sean Collect   2   1   Conrad Ocean
Fraser Murder   4                   4   Tash Ocean
                        4   Mesh Ocean
                        1   own goal/temp Ocean
                             
Man of the Match           Blake Murder   Man of the Match           Hamza Ocean

 

 

 

Desperate Dons   1 - 3   Bunch of Grads
             
Jake Werth   1   1   Lloyd Grads
        1   Rob Grads
        1   Chris Grads
             
Man of the Match           Lloyd Grads

 

 

 

 

 

Week 5 - 18th February

AC Milatimer   12 - 5   The Collective   Dynamo-Kefir FC   1 - 10   Desperate Dons
                             
John AC   2   1   Sean Collect   Jake Dynamo   1   4   Jake Werth
Francis AC   5   4   Ash Collect           2   Sean Dons
Ali AC   4                   3   Shaku Dons
Ellis AC   1                   1   Johnathan Dons
                             
Man of the Match           Francis AC   Man of the Match           Jake Werth

 

Bunch of Grads   4 - 2   Murder on Zidanes Floor
             
Joe Grads   2   2   Fred Murder
Chris Grads   2        
             
Man of the Match           Joe Grads

 

 

 

 

Week 6 25th February-

 

 

Murder on Zidanes Floor   5 - 0   The Collective   Dynamo-Kefir FC   2 - 18   AC Milatimer
                             
own goal/temp Murder on Zidanes Floor   5           TobyDynamo   1   6   John AC
                Jack Dynamo   1   2   Marcos Sanz
                        1   Seb AC
                        3   Francis AC
                        6   John AC
                             
Man of the Match               Man of the Match           John AC

 

 

 

Desperate Dons   1 - 6   Ocean
             
IbaiDons   1   2   Heesh Ocean
        1   Omar Ocean
        3   Hamza Ocean
             
Man of the Match           Hamza Ocean

 

 

 

 

Week 7 4th March-

 

 

Despereate Dons   1 Desperate Dons 12   Murder on Zidanes Floor   Bunch of Grads   26 - 2   Dynamo-Kefir FC
                             
Ashley Abbott   1   6   Tim Murder   Chris Grads   6   1   TobyDynamo
        6   Blake Murder   Chris Grads   9   1   Jack Dynamo
                Rob Grads   7        
                Amin Grads   4        
                             
Man of the Match           Blake Murder   Man of the Match           Chris Grads

 

 

 

Ocean   5 - 5   AC Milatimer
             
Heesh Ocean   1   3   John AC
Tariq Ocean   2   1   Marcos Sanz
Hamza Ocean   2   1   Seb AC
             
Man of the Match           John AC

 

 

 

 

Week 8 11th March-

 

 

AC Milatimer   9 - 0   Murder on Zidanes Floor   Dynamo-Kefir FC   2 - 10   The Collective
                             
John AC   5           TobyDynamo   1   5   Francis Collect
Francis AC   1           Jake Dynamo   1   3   Sean Collect
Seb AC   3                   2   Ash Collect
                             
Man of the Match           John AC   Man of the Match           Francis Collect

 

 

 

Ocean   3 - 6   Bunch of Grads
             
Tash Ocean   1   3   Chris Grads
Adam Ocean   2   2   Joe Grads
        1   Amin Grads
             
Man of the Match           Chris Grads

 

​